پروژه

استقرار دفتر مدیریت پروژه (PMO) و کمک در توانمندسازی نیروها برای شرکت پتروشیمی بندر امام

۱۴۰۲ - تاکنون
پروژه

استقرار نظام جامع مدیریت پروژه برای پروژه های توسعه ای و سرمایه ای شرکت پتروشیمی کارون

۱۴۰۲ - تاکنون
پروژه

استقرار نظام جامع مدیریت پروژه برای پروژه های توسعه ای و سرمایه ای شرکت پتروشیمی شهید تندگویان

۱۴۰۱ - تاکنون
پروژه

استقرار نظام جامع مدیریت پروژه متشکل از متدولوژی و نرم افزار مدیریت پروژه سازمانی نکو برای شرکت مخازن سبز پتروشیمی عسلویه

۱۳۹۸ - تاکنون
پروژه

استقرار نظام جامع مدیریت پروژه متشکل از متدولوژی و نرم افزار مدیریت پروژه سازمانی نکو برای شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

۱۳۹۸ - تاکنون
پروژه

استقرار دفتر مدیریت پروژه (PMO) و طراحی متدولوژی مدیریت پروژه برای شرکت مهستان در پروژه تابناک

۱۳۹۸
پروژه

مدیریت طرح (MC) پروژه استحصال گاز اتان برای شرکت پالایش گاز پارسیان

۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
پروژه

استقرار دفتر مدیریت پروژه (PMO) و طراحی متدولوژی مدیریت پروژه برای شرکت ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی

۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
پروژه

استقرار دفتر مدیریت پروژه (PMO) و طراحی متدولوژی مدیریت پروژه برای شرکت عمران قدس در پروژه لیدوما

۱۳۹۲ - ۱۳۹۴