متدولوژی جامع مدیریت پروژه نکو

مجموعه رویه ها، روش های اجرایی، فرم ها و فرمت ها، الگوها و ابزارهای اجرایی لازم برای مدیریت موفق یک پروژه

مبتنی بر برترین شیوه های اجرایی پذیرفته شده در تجربیات موفق مدیریت پروژه و درچارچوب فضای عملیاتی و اجرایی پروژه های نفتی ایرانی طراحی شده است و کلیه فرایندهای کلان، فرایندهای اصلی و فرعی، دستورالعمل ها، روش های اجرائی، فرم ها و فرمت ها لازم برای
پیاده سازی مکانیزه آنها به منظور اجرای موفق پروژه را در بر می گیرد. همانطور که در نگاشت فرایندی روبرو تشریح شده است، در این نظام فرایندها از زمان بررسی گزینه های مختلف و تعریف طرح تا زمان تا تحویل نهایی پروژه به بهره برداری تعریف و طراحی شده اند. هر یک از این فرایندهای اصلی شامل زیرفرایندهایی است که در برخی موارد که نیاز به تفصیل بیشتر است به روش های اجرای خاصی اشاره دارند. برای هر زیرفرایند یا روش اجرایی فرم ها و فرمت های لازم به تفکیک طراحی شده است.

متدولوژی جامع مدیریت پروژه نکو

چارچوب همکاری پروژه نکو

 • امکان برنامه ریزی درون نرم افزار به صورت موج غلطان به تناسب دسترسی به اطلاعات و روشن شدن برنامه پیش رو
 • امکان ایمپورت برنامه از اکسل درون نرم افزار
 • امکان تخصیص متولی انجام و جریان تایید مجزا به ازای هریک از فعالیت ها
 • امکان تخصیص وزن و بودجه به ازای هریک از فعالیت ها
 • امکان محاسبه خودکار وضعیت انجام هر یک از فعالیت ها توسط نرم افزار
 • امکان محاسبه خودکار وضعیت پیشرفت گروه های فعالیتی بر اساس میزان پیشرفت زیرمجموعه ها( Roll up progress)
 • امکان تخصیص وزن مجزا برای فرآیند برنامه ریزی
 • امکان تخصیص وزن و بودجه مجزا برای اجرا و نظارت به ازای هر فعالیت
 • امکان نمایش ساختار شکست پروژه به صورت درختی
 • امکان محاسبه پیشرفت برنامه ای پروژه
 • برنامه ریزی استراتژیک
 • برنامه ریزی کلان
 • تحلیل ذی نفعان
 • سازماندهی
 • اداره تامین مالی
 • برنامه ریزی و کنترل تامین مالی
 • قرارداد تامین مالی
 • برنامه ریزی و کنترل برونسپاری
 • انتخاب منبع
 • خاتمه قرارداد
 • برنامه ریزی و کنترل مهندسی
 • کنترل کیفیت مدارک مهندسی
 • ارسال نظرات
 • برنامه ریزی و کنترل تدارکات
 • نظارت بر تدارکات
 • بازرسی فنی
 • برنامه ریزی و کنترل نصب
 • نظارت کارگاهی
 • مدیریت ایمنی
 • پیش راه اندازی
 • برنامه ریزی و کنترل راه اندازی
 • راه اندازی
 • تست عملکرد
 • تحویل
 • سنجش موفقیت
 • بازبینی

مدیریت اطلاعات و ارتباطات

 • برنامه ریزی ICT
 • برنامه ریزی جلسات
 • مکاتبات
 • برنامه ریزی گزارشات

مزایای متدولوژی نکو

 • ایجاد وحدت رویه و یکپارچگی در کلیه پروژه
 • عدم وابستگی کیفیت مدیریت پروژه به صرف شایستگی تیم مدیریت پروژه
 • امکان یادگیری سازمانی و انتقال تجربیات بین پروژه های سازمان
 • عدم نیاز به نیروهای توانمند برای توسعه الزامات مدیریت پروژه برای هر پروژه
 • امکان ممیزی کیفیت مدیریت پروژه در پروژه های سازمان
 • افزایش کیفیت، کاهش هزینه های کیفیت و در نهایت رضایت بیشتر مشتری
0ab25367fc52d48234f37f165af6ca0c (1)

راهکار نرم افزاری جامع مدیریت پروژه نکو

پلتفرم مدیریت پروژه سازمانی نکو در واقع یک سیستم مدیریت فرآیندهای پروژه ای مشارکتی است. برخلاف سیستم های مدیریت فرایند مرسوم، این سیستم براساس متد برنامه ریزی موج غلطان عمل می کند.بنابراین فرایندها (فعالیت های پروژه) در یک محیط مشارکتی، به صورت پویا توسط برنامه ریز و به تدریج با پیشبرد پروژه تعیین و توسط سیستم اجرا و کنترل می شود. این سیستم محدود به متدولوژی مدیریت پروژه خاصی نیست و عمده رویکردهای مختلف از کلاسیک ها تا چابک و اسکرام را پوشش می دهد.

فرم ساز

 • ایجاد بدون محدودیت انواع فرم ها با کنترل های متنوع
 • ایجاد انواع صحت سنجی در محتوای فرم ها
 • امکان جستجو و بازیابی مستقل کلیه فیلدهای تمامی فرم ها
 • انضمام فایل به فرم
 • تعیین فیلدهای موردنظر فرم به عنوان متادیتا برای نمایش فرم در گرید 
 • امکان بخش بندی فرم به قسمت های نامحدود
 • امکان اصلاح و تغییر فرم ها
 • امکان تعیین دو نوع دسته بندی برای فرم ها تا در زمان
 • فراخوانی با هرترکیبی از این دو بتوان آنها را فراخواند
 • امکان اختصاص تمپلیت word و excel جهت پرینت گرفتن از اطلاعات ضروری داخل فرم
 • امکان ویرایش اطلاعات وارد شده در فرم ها و تخصیص دسترسی انجام این قابلیت به افراد ذیصلاح 

یادگیری

 • امکان ثبت و جمع آوری درس آموخته های ناشی از انجام فعالیت ها بعد از انجام فعالیت ها توسط نرم افزار
 • امکان بررسی و پالایش درس آموخته ها توسط کمیته مدیریت دانش درون نرم افزار
 • نمایش درس آموخته های مرتبط با فعالیت ها برای دیگر افراد در زمان انجام فعالیت های مشابه
 • داشبورد وضعیت درس آموخته های سازمانی

برای مدیریت فایل ها

 • ذخیره فایل ها در فایل سرور و مجزا از دیتابیس
 • ذخیره اطلاعات فایل ها و فرم ها مربوط به فایل در دیتابیس
  بازیابی فایل ها و
 • امکان جستجو با کلیه اطلاعات فایل ها و فرم ها
 • نمایش فایل های پی دی اف، مایکروسافت ورد و اکسل و هر نوع تصویر درون نرم افزار
 • امکان فولدربندی و منظم سازی فایل ها به درخواست کارفرما و ارائه به او خارج از نرم افزار

برنامه ریزی موج غلطان

 • برنامه ریزی  و تفصیل دهی مرحله به مرحله کار با پیشرفت پروژه و مشخص شدن اطلاعات بیشتر پروژه
 • برنامه ریزی با استفاده از الگوهای از پیش طراحی شده
 • اصلاح برنامه بدون محدودیت و ذخیره کلیه نسخ برنامه ها و امکان مقایسه عملکرد واقعی با هریک از نسخ
 • برنامه ریزی تجمعی چندین زیرپروژه/بسته کاری به صورت همزمان
 • تعریف فعالیت برای برنامه ریزی هریک از زیرپروژه ها/بسته های کاری و تعیین مسئول، زمان و بودجه و وزن برای آن
 • درنظر گرفتن پیش نیازی هر یک از فعالیت های زیرپروژه ها از هر زیرپروژه دیگر
 • بودجه ریزی و وزن دهی هر پروژه، زیرپروژه، فعالیت با سه ارز و سه وزن مختلف
 • تعیین وزن مجزا برای انجام فعالیت و بررسی و تایید آن
 • محاسبه پیشرفت و هزینه واقعی با درنظرگرفتن اوزان و ذخیره و نمایش روند آن در بستر زمان
 • نمایش فعالیت ها و زیرپروژه ها و برنامه ریزی زیرپروژه ها در قالب گانت چارت
 • نمایش فعالیت ها، زیرپروژه ها و برنامه ریزی زیرپروژه ها در قالب تقویم
 • نمایش بودجه و هزینه کرد فعالیت ها و زیرپروژه ها در قالب نمودار ستونی
 • نمایش درختی و تودرتوی برنامه پروژه و زیرپروژه ها
 • تعیین پیگیری کننده مجزا برای هر فعالیت
 • دسته بندی زیرپروژه ها و نمایش تجمعی (مثلا زیرپروژه های مهندسی)
 • نمایش همزمان فعالیت ها و زیرپروژه های چندین پروژه
 • ایمپورت و اکسپورت برنامه از و به اکسل، مایکروسافت پروجکت و پریماورا 
 • اختصاص دستورالعمل و چک لیست به فعالیت ها و برنامه های زیرپروژه ها

تعاملات

 • طراحی وب سرویس برای ایجاد تبادل اطلاعات با سایر نرم افزارها
 • امکان ارتباط با میل سرور ها برای ارسال و دریافت ایمیل
 • امکان ارتباط با نرم افزارهای ارسال پیامک
 • امکان ارتباط با برخی از نرم افزارهای پیام رسان برای ارسال و دریافت پیام

مکاتبات

 • امکان گردش نامه های وارده درون نرم افزار
 • امکان تهیه پیش نویس نامه های صادره
 • امکان درج امضای دیجیتال بر روی نامه ها
 • امکان ساخت نامه توسط نرم افزار براساس تمپلیت سازمان/پروژه
 • امکان درج شماره یکتا براساس مشخصات هر نامه و مطابق با رویه شماره گذاری مکاتبات سازمان/پروژه
 • امکان ارسال نامه به صورت مستقیم و CC برای افراد مختلف جهت تایید، اطلاع و اقدام مقتضی
 • امکان درج مشخصات نامه های عطف و پیرو در هنگام ثبت نامه ها
 • امکان جستجوی مکاتبات بر اساس موضوع، نام پروژه، نام شرکت فرستنده و گیرنده، مخاطب، نوع نامه، متن نامه و … از بایگانی
 • امکان مدیریت دسته بندی بایگانی مکاتبات برای افراد مختلف( نمایش یا عدم نمایش نامه های محرمانه برای افراد مختلف)

جلسات

 • امکان تهیه دستور جلسه (Agenda)
 • امکان ارسال دستورجلسه برای مدعوین پیش از آغاز جلسه
 • امکان تهیه صورت جلسه و ارسال جهت تایید برای حاضرین
 • امکان برنامه ریزی مفاد مندرج در صورت جلسه و پیگیری انجام پذیرفتن توافقات مندرج در صورت جلسه در زمان های مقرر از متولیان
 • امکان مدیریت دسته بندی بایگانی صورت جلسات و دستور جلسات برای افراد مختلف( نمایش یا عدم نمایش صورت جلسات محرمانه برای افراد مختلف)
 • امکان جستجوی مستندات بر اساس موضوع، نام پروژه، نام حضار، مکان برگزاری، نوع جلسه، متن صورت جلسه/دستورجلسه و … از بایگانی

امنیت

 • متن ارائه گردد!

مدیریت وظایف

 • نمایش کلیه وظایف سیستمی، موردي،نامه و جلسه هر فرد به صورت یکپارچه در کارتابل شخصی
 • امکان دسته بندي، ترتیب دهی، فیلتر کردن وظایف
 • نمایش تعداد وظایف جدید و متمایز نمودن آنها
 • مشاهده دستورالعمل مرتبط با هر وظیفه
 • اعلام گسسته و پیوسته پیشرفت هر وظیفه
 • گروه بندي وظایف با رنگ بندي مختلف
 • تعیین سیستم هشدار براي تاخیر در اجراي وظایف هر فرد از طریق نوتیفیکیشن، پیامک و واتس اپ و ایمیل
 • ذخیره انواع ویوهاي ترکیبی از وظایف و ذخیره آنها به صورت شخصی و عمومی
 • ارجاع وظایف به دیگران
 • درخواست تکمیل فرم وظیفه توسط دیگران/درخواست مشاوره و بازگشت جهت تکمیل و ارسال
 • نمایش وظایف به صورت اسکرام برد کانبان
 • نمایش وظایف به صورت گانت چارت
 • نمایش بودجه و هزینه واقعی هر یک از وظایف به صورت نمودار ستونی
 • نمایش وظایف در قالب تقویم
 • نمایش گزارش عملکرد وظایف هر فرد یا گروهی از آنها

جریان بررسی

 • طراحی،ذخیره و اصلاح الگوي انواع متنوع جریان هاي بررسی موازي و سري با نقاط تصمیم گیري چند ناظر در یک محیط گرافیکی کاربرپسند
 • تعیین روش تصمیم گیري، زمان مجاز،بودجه وزن در نقاط تصمیم گیري چند ناظري

رد و بدل نظرات بین مجري و ناظر درقالب کاربرگ نظرات (Comment sheet) و قابلیت نظردهی بر روی خود فایل

 • مردود سازي کار و ارسال مجدد براي مجري با محتواي قبل
 • تعیین زمان هر مرحله و وزن و بودجه آن
 • تعیین معیارهای بررسی (چک لیست) در دسته های مختلف به صورت الزامی و اختیاری
 • امکان تعیین تعداد حداقل تایید ناظران در مورد تصمیم گیری های چند ناظری
 • تعیین قابلیت های تلقی وضعیت ( Deemed as Approved) (Deemed as Rejected)
 • تعیین قابلیت تلقی وضعیت یک مرحله دیگر (Deemed as Previous State)

مدیریت کاربران

 • تعریف کاربران به همراه اطلاعات کامل
 • تعریف پست های مختلف پروژه ای و سازمانی
 • تخصیص پست ها به کاربران
 • تعیین سلسله مراتب سازمانی
 • امکان ارجاع موقت وظایف یک پست به پست دیگر (برای مثال در زمان مرخصی یا ماموریت)
 • امکان ترسیم ساختار سازمانی به صورت خودکار

اقدامات موردی

 • امکان تعریف یک اقدام موردی
 • امکان تعریف جریان بررسی دلخواه بر روی یک اقدام موردی
 • امکان تعریف فرم دلخواه بر روی یک اقدام موردی
 • امکان تعریف مدت زمان انجام یک اقدام موردی توسط ایجاد کننده

فرآیند های سازمانی

 • امکان تعریف انواع فرآیندهای سازمانی نظیر فرم استخدام، درخواست مرخصی، ساعت کارکرد و … درون نرم افزار
 • امکان تعریف جریان های بررسی و تایید مشخص براساس چارت سازمانی جهت بررسی درخواست های مرتبط با فرآیندهای سازمانی توسط متولیان مرتبط

گزارش ساز

 • امکان ساخت و طراحی انواع گزارش های تفصیلی در حوزه های:
 1. برونسپاری
 2. مهندسی ( آخرین وضعیت مدارک پروژه –تمامی نسخ مدارک)
 3. تدارکات
 4. ساختمان و نصب
 5. HSE
 6. مکاتبات
 • امکان ساخت و طراحی داشبوردها و گزارش های گرافیکی توسط نرم افزار Power BI در تمامی حوزه ها نظیر:
 1. مدیریت سبد
 2. برونسپاری
 3. مهندسی
 4. تدارکات
 5. ساختمان و نصب
 6. HSE
 7. مکاتبات

دسترسی

 • دسترسی سمت ها و گروه های سمت ها به پروژه های مختلف 
 • دسترسی سمت ها و گروه های سمت ها به زیر پروژه های مختلف 
 • دسترسی سمت ها و گروه های سمت ها به هر یک از اجزا نرم افزار ادمین
 • تعیین دسترسی اصلاح و مشاهده

نسخ راهکار نرم افزاری

راهکار نرم افزاری مدیریت پروژه نکو در نسخه آماده ارائه و استفاده است.

 1. نسخه ویندوز اپلیکیشن
 2. نسخه وب
 3. نسخه موبایل (سیستم عامل اندروید و ios)

همچنین تمامی این نسخ به صورت دو زبانه انگلیسی و فارسی قابلیت استفاده را دارد.

متدولوژی جامع مدیریت پروژه نکو

کلیه فعالیت های پروژه در این سیستم برنامه ریزی می شود و پس از تایید برنامه مطابق با جریان تایید تعیین شده، این فعالیت ها به صورت خودکار در زمان برنامه ریزی شده و پس از تحقق پیش نیازهای مشخص شده در کارتابل مسئول تعیین شده قرار می گیرد. متناظر با انجام هر وظیفه سندی تهیه و تنظیم می شود که به صورت نامحدود توسط فرم ساز سیستم قابل طراحی و به کارگیری است. پس از اجرای وظیفه در روندی مشخص که توسط جریان تایید ساز سیستم طراحی می شود، کمیت و کیفیت تحقق کار صحت سنجی و نظارت می شود. هریک از نظار در جریان کار نظارت دارای یک وظیفه در کارتابل شخصی خود برای بررسی کار و اعلام نظر خواهند بود. وظایفی دیگر خارج از اجزا برنامه ای پروژه معمولا برای افراد در طول پروژه در نظر گرفته می شود که شامل: ارجاعات و هامش نویسی نامه ها، وظایف موردی و جلسات و مصوبات آنها می باشد.

 • امکان تعریف فرایند و گردش کارهای مختلف برای انواع ایده های سرمایه گذاری مختلف
 • امکان تعریف هر نوع گردش تایید کار برای هر یک از مراحل انجام کار تعریف شده
 • امکان طراحی فرم های مربوط به هر یک از مراحل انجام کار
 • امکان تعریف مرحله آغاز پروژه و اتمام مراحل بررسی اولیه (تصویب پروژه)
 • توزیع خودکار کلیه فعالیت های تعریف شده در فرایند کاری در کارتابل اختصاصی هریک از مجریان
 • توزیع خودکار فعالیت ها جهت تایید مطابق گردش تایید طراحی شده در سیستم برای هر فرایند
 • امکان دسترسی به کلیه مدارک و فرم های تبادل شده و نسخه ها، جریان تایید، نظرات، رویه انجام کار، درس آموخته های مرتبط
 • امکان مشاهده همزمان اطلاعات و اسناد چندین پروژه
 • امکان گزارشگیری از عملکرد فرایند و همچنین عملکرد هریک از افراد درگیر در اجرای فرایند
 • امکان تعریف انواع هشدارها بر روی فعالیت ها از لحاظ تاخیر در اجرا یا سایر موارد مد نظر
 • ابزار جامع مدلسازی مالی پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی
 • امکان گزارشگیری از عملکرد فرایند و همچنین عملکرد هریک از افراد درگیر در اجرای فرایند
 • امکان تعریف انواع هشدارها بر روی فعالیت ها از لحاظ تاخیر در اجرا یا سایر موارد مد نظر
 • زیرسیستم مکاتبات 
 • زیرسیستم جلسات
 • زیرسیستم یادگیری سازمانی و مدیریت دانش
 • زیرسیستم گزارشات
 • امکان تعریف و ویرایش DCI برای زیرپروژه های مهندسی یا ساخت
  کنترل خودکار برنامه از نظر اوزان، زمانبندی، بودجه و سایر الزامات
 • امکان دسترسی به برنامه های زیرپروژه های مهندسی و ویرایش های آن و ارسال وظایف مشاور در زمان تعهد شده برای ارسال مدارک در کارتابل وی به همراه ترنسمیتال
 • ارسال چندین مدرک به صورت همزمان, کنترل وضعیت و عملکرد زمانی و هزینه و عملکرد ناظرین مهندسی
 • ارسال خودکار مدارک برای بررسی ناظرین براساس جریان تایید طراحی شده برای مدارک و تعامل نظرات بین ناظر و تهیه کننده مدرک به صورت نامحدود
 • مشاهده همزمان مدارک چندین زیرپروژه مهندسی و کنترل عملکرد آنها
 • مشاهده فایل های PDF,WORD,Excell,Image درون نرم افزار
 • امکان فیلتر مدارک براساس کلیه اطلاعات موجود در ترنسمیتال، DCI یا اطلاعات عملکردی
 • پیگیری مجزا هر یک از مدارک و ارجاع وظایف یا درخواست مشاوره از دیگران
 • تعیین هشدار و دسته بندی شخصی مدارک
 • پیگیری و گزارش گیری وضعیت گردش تایید یا گردش ارجاعات هر مدرک
 • محاسبه خودکار پیشرفت براساس اوزان و دریافت گزارشات عملکرد مهندسی به تفکیک زیرپروژه ها یا بخشی از آن ها
 • امکان نگهداری ویرایش های نامحدود از مدارک و نمایش آنها
  مشاهده وضعیت برنامه و عملکرد مهندسی به صورت گانت چارت و تقویمی، مشاهده وظایف مربوطه در کارتابل افراد
 • امکان مشاهده مدارک مشابه در پروژه یا سایر پروژه ها براساس سطح دسترسی، مشاهده درس آموخته ها
 • برنامه ریزی تفصیلی ساختمان و نصب به صورت تدریجی و براساس منطق تفصیل فزاینده و برنامه ریزی غلطان
 • طراحی فرآیند گردش کار و گردش تایید و طراحی فرم های کنترل کیفیت به فراخور نیاز پروژه و بهره گیری از آنها
 • ایجاد ارتباط میان فعالیت های اجرائی و مجوزهای ایمنی و شروع کار
 • امکان برنامه ریزی زمان، هزینه، وزن، مجری، گردش تأیید، فرم تایید، رویه انجام کار برای هر یک از بسته های کاری
 • محاسبه خودکار پیشرفت فاز اجرا براساس سه وزن مختلف
 • امکان تعریف و بهره گیری از فعالیت های از پیش طراحی شده
 • امکان تعیین پیشرفت جزئی بسته های کاری پیش از تکمیل کامل بسته
 • امکان هرگونه دسته بندی، ترتیب دهی، فیلتر مدارک 
 • امکان تعیین پیگیری کننده مجزا برای هر یک از بسته های کاری و ارجاع وظایف به دیگران یا درخواست مشاوره از دیگران
 • امکان پیگیری و گزارش گیری وضعیت گردش تایید یا گردش ارجاعات
 • تعیین هشدار در مورد عملکرد هریک از بسته های کاری
 • دریافت گزارشات عملکرد اجرا به تفکیک هر یک از زیرپروژه های اجرایی یا بخشی از آن زیرپروژه (مثلا واحد 100) شامل گزارشات کامل ارزش کسب شده زمانی، هزینه ای و پیشرفت به صورت برخط
 • نگهداری ویرایش های نامحدود از مدارک و نمایش آن ها
 • مشاهده وضعیت برنامه و عملکرد اجرا به صورت گانت چارت و تقویمی
 • امکان مشاهده وظایف مربوطه در کارتابل افراد مختلف، دسته بندی و گزارش گیری از آن ها
 • مشاهده مدارک مشابه در پروژه یا سایر پروژه ها براساس سطح دسترسی
 • امکان مشاهده درس آموخته های مرتبط با هر بسته کاری
 • برنامه ریزی تدریجی کار به صورت موج غلطان به تناسب دسترسی به اطلاعات و روشن شدن برنامه پیش رو
 • تعریف فعالیت های ساماندهی مقدماتی به همراه وزن، زمان، بودجه، مجری و گردش تایید، فرم و دستورالعمل مربوطه
 • تعریف هر نوع گردش تایید کار برای هر یک از مراحل انجام کار تعریف شده و همچنین وزن، مجری و بودجه و چک لیست برای هریک از ناظرین
 • امکان طراحی فرم های مربوط به هر یک از مراحل انجام کار
 • نمایش ساختار سازمانی پروژه ها براساس پست های تعریف شده در سیستم
 • توزیع خودکار کلیه فعالیت های تعریف شده در فرایند کاری و همچنین گردش تایید در کارتابل اختصاصی هریک از مجریان
 • امکان دسترسی به کلیه مدارک و فرم های تبادل شده و نسخه ها، جریان تایید، نظرات، رویه انجام کار، درس آموخته های مرتبط
 • امکان مشاهده برنامه کار ساماندهی مقدماتی به همراه عملکرد آن
 • امکان مشاهده همزمان اطلاعات و اسناد چندین پروژه
 • امکان مشاهده ساختار شکست کار، برنامه زمانبندی، بودجه فعالیت های ساماندهی مقدماتی
 • مشاهده فعالیت ها در قالب گانت چارت، کان بن، درختی، جدولی و تقویمی
 • گزارش گیری از عملکرد فرایند و همچنین عملکرد هریک از افراد
 • امکان تعریف انواع هشدارها بر روی فعالیت ها
 • امکان تعریف و ویرایش DCI برای زیرپروژه های مهندسی یا ساخت
 • کنترل خودکار برنامه از نظر اوزان، زمانبندی، بودجه و سایر الزامات
 • امکان دسترسی به برنامه های زیرپروژه های مهندسی و ویرایش های آن و ارسال وظایف مشاور در زمان تعهد شده برای ارسال مدارک در کارتابل وی به همراه ترنسمیتال
 • ارسال چندین مدرک به صورت همزمان, کنترل وضعیت و عملکرد زمانی و هزینه و عملکرد ناظرین مهندسی
 • ارسال خودکار مدارک برای بررسی ناظرین براساس جریان تایید طراحی شده برای مدارک و تعامل نظرات بین ناظر و تهیه کننده مدرک به صورت نامحدود
 • مشاهده همزمان مدارک چندین زیرپروژه مهندسی و کنترل عملکرد آنها
 • مشاهده فایل های PDF,WORD,Excell,Image درون نرم افزار
 •  
 • امکان فیلتر مدارک براساس کلیه اطلاعات موجود در ترنسمیتال، DCI یا اطلاعات عملکردی
 • پیگیری مجزا هر یک از مدارک و ارجاع وظایف یا درخواست مشاوره از دیگران
 • تعیین هشدار و دسته بندی شخصی مدارک
 • پیگیری و گزارش گیری وضعیت گردش تایید یا گردش ارجاعات هر مدرک
 • محاسبه خودکار پیشرفت براساس اوزان و دریافت گزارشات عملکرد مهندسی به تفکیک زیرپروژه ها یا بخشی از آن ها
 • امکان نگهداری ویرایش های نامحدود از مدارک و نمایش آنها
 • مشاهده وضعیت برنامه و عملکرد مهندسی به صورت گانت چارت و تقویمی، مشاهده وظایف مربوطه در کارتابل افراد
 • امکان مشاهده مدارک مشابه در پروژه یا سایر پروژه ها براساس سطح دسترسی، مشاهده درس آموخته ها
 • امکان مدلسازی فرایند انواع روش های خرید برای بسته های مختلف
 • امکان برنامه ریزی تفصیلی و تدریجی کلیه فعالیت های بازرسی فنی و کنترل عملکرد آن
 • امکان برنامه ریزی تفصیلی و تدریجی کلیه فعالیت های ساخت کالا به تفکیک هر بسته و با رعایت ارتباطات با فرایند مهندسی، ساخت و بازرسی و حمل
 • برنامه ریزی تفصیلی و تدریجی کلیه فعالیت های حمل و ترخیص و کنترل آن به همراه ارتباطات لازم با سایر فعالیت ها
 • امکان کنترل عملکرد هریک از بسته ها به تفکیک و تجمعی و تعیین تسریع کننده برای هر یک
 • امکان دسترسی به اسناد تدارکات به تفکیک زیرپروژه­های خرید یا تجمعی و مشاهده وضعیت هریک و ویرایش­های آنها
 • امکان گزارش گیری از عملکرد خرید یا به صورت تجمعی و عملکرد هر یک از زیرپروژه ها (هزینه، زمان و پیشرفت)
 • ایجاد و مدیریت و به روزرسانی انواع فهرست سازندگان مجاز و بهره گیری از آنها در پروژه
 • محاسبه خودکار پیشرفت براساس اوزان
 • امکان نگهداری ویرایش های نامحدود از مدارک و نمایش آنها
 • مشاهده وضعیت برنامه و عملکرد تدارکات به صورت گانت چارت و تقویمی
 • امکان مشاهده وظایف مربوط به تدارکات در کارتابل افراد مختلف و دسته بندی و گزارش گیری از آنها
 • امکان مشاهده مدارک مشابه در پروژه یا سایر پروژه ها براساس سطح دسترسی
 • امکان مشاهده درس آموخته های مرتبط با هر مدرک
 • امکان برنامه ریزی تفصیلی ساختمان و نصب به صورت تدریجی و براساس منطق تفصیل فزاینده و برنامه ریزی غلطان
 • امکان طراحی فرایند گردش کار و گردش تایید متعدد برای بسته های کاری مختلف
 • امکان طراحی فرم های کنترل کیفیت به فراخور نیاز پروژه و بهره گیری از آنها
 • امکان ایجاد ارتباط میان فعالیت های اجرائی و مجوزهای ایمنی و شروع کار
 • امکان برنامه ریزی زمان، هزینه، وزن، مجری، گردش تأیید، فرم تایید، رویه انجام کار برای هر یك از بسته های کاری
 • محاسبه خودکار پیشرفت فاز اجرا براساس سه وزن مختلف
 • امکان تعریف و بهره گیری از فعالیت های از پیش طراحی شده هر بسته کاری
 • امکان تعیین پیشرفت جزئی بسته های کاری پیش از تکمیل کامل بسته
 • امکان هرگونه دسته بندی، ترتیب دهی، فیلتر مدارک
 • امکان تعیین پیگیری کننده مجزا برای هر یك از بسته های کاری
 • امکان ارجاع وظایف به دیگران یا درخواست مشاوره از دیگران
 • امکان تعیین هشدار در مورد عملکرد هریك از بسته های کاری
 • امکان پیگیری و گزارش گیری وضعیت گردش تایید یا گردش ارجاعات هر بسته کاری
 • امکان دریافت گزارشات عملکرد اجرا به تفکیك هر یك از زیرپروژه های اجرایی یا بخشی از آن زیرپروژه (مثال واحد 100) شامل گزارشات کامل ارزش کسب شده زمانی، هزینه ای و پیشرفت به صورت برخط
 • امکان نگهداری ویرایش های نامحدود از مدارک و نمایش آنها
 • مشاهده وضعیت برنامه و عملکرد اجرا به صورت گانت چارت و تقویمی
 • امکان مشاهده وظایف مربوط به اجرا در کارتابل افراد مختلف و دسته بندی و گزارش گیری از آنها
 • امکان مشاهده مدارک مشابه در پروژه یا سایر پروژه ها براساس سطح دسترسی
امکان مشاهده درس آموخته های مرتبط با هر بسته کاری

نحوه استفاده کامل از برنامه

ما به صورت کامل و جامع آموزش های لازم را به شما خواهیم داد همچنین پشتیبانان ما در دسترس هستند تا شما را در استفاده بهمینه از نرم افزار یاری کنند!

متدولوژی جامع مدیریت پروژه نکو